Regulamin sklepu

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem marki "Glik" (dawniej "Glück Baby") oraz sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.glik.pl (dalej „Witryna”) jest: Glik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 520822024, NIP 5472228954, REGON 0000941664, (dalej: „Sprzedawca”).
2. Sprzedawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”, w którym oferuje sprzedaż rzeczy ruchomych (dalej: „Produktów”) oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422 tj. ze zm.).
3. Sklep jest to serwis internetowy za pomocą którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
4. Nabywcą Produktów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny (w tym użytkownik który dokonał uprzedniego założenia Konta w Sklepie) (dalej zwany „Klientem”). który złożył oświadczenie woli za pomocą formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą (dalej: „Zamówienie”)
5. Klient, będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową jest w dalszej części Regulaminu zwany „Konsumentem”.
6. Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia Konta w Witrynie.
7. Informacje o Produktach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
8. Kontakt z Sprzedawcą możliwy jest pod telefonem 516152968 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, oraz pod adresem poczty elektronicznej kontakt@glik.pl
9. Przez „Dzień Roboczy” rozumie się jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Przez „Konto” rozumie się oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Sprzedaż Produktów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedawcę
2. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być Produkty prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
3. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich - i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są odrębnie w momencie składania Zamówienia.
4. Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy zdjęciu lub opisie Produktu. Ceny Produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie podatki. Ceny podane są w złotych polskich.
5. Zamówienia złożone przez Klientów niebędących Konsumentami (w szczególności zawierające NIP, dane przedsiębiorców), za realizowane są według cen wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia przez Sklep.
6. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami Rzeczypospolitej Polskie. Adres dostawy może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium jednego z krajów wymienionych w zdaniu poprzednim.

3. REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

1. Składanie Zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji Konta w Witrynie.
2. Rejestracja Konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji: loginu oraz adresu poczty elektronicznej i hasła, danych niezbędnych do realizacji składanych następnie Zamówień, o których mowa w §4 regulaminu, akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „zarejestruj się”. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.
3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień w Sklepie. W ramach utworzonego uprzednio Konta, Klient ma możliwość dodania avatara, który będzie wyświetlał się w ramach jego Konta, oraz dodatkowych danych, których uzupełnienie jest dobrowolne, np. wskazania adresów dostawy Zamówień i opcjonalnie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
4. Dostęp do Konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego Konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
5. Sprzedawca udostępnia możliwość usunięcia Konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Sprzedawcy kontakt@glik.pl Rezygnacja z Konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Sprzedawcę (doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).
6. Usługa elektroniczna Konta w Witrynie świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie.
7. Sprzedawca może czasowo zawiesić dostęp do Konta, lub wypowiedzieć dostęp do Konta użytkownikowi z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 

4. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych Produktów oraz kosztów dostawy.
2. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Wybór Produktów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.
4. Po zakończeniu dodawania Produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”PRZEJDŹ DO KASY” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM ”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Sprzedawcy. Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia jako gość Witryny (tj. bez rejestracji), przed wciśnięciem przycisku „ZAMAWIAM” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „ZAMAWIAM”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury.
6. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową tj. w chwili wyboru pola „ZAMAWIAM” Sprzedawca poinformuje Konsumenta - o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności - w sposób jasny i zrozumiały o:
a) głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;
b) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa;
c) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie Kontaktować się ze Sprzedawcę,
d) łącznej cenie wraz z podatkami, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia;
e) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
f) przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia;
g) treści gwarancji.
7. Sprzedawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wskazanie za pośrednictwem Witryny po wyborze przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Zamówienia, w postaci:
a) danych Sprzedawcy, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Sprzedawcy;
b) danych Klienta;
c) numeru Zamówienia ;
d) listy Produktów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;
e) kwoty łącznej netto oraz brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty;
f) całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;
g) sposobu oraz planowanego terminu dostawy;
h) informacji o prawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy;
i) link do pobrania pliku ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
j) linków do stron zawierających:
  I. stosowaną procedurę rozpatrywania reklamacji;
  II. opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty.
8. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT która zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia) zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od Produktów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.
9. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierać będzie odnośnik do usługi umożliwiającej dokonanie płatności online.
10. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.
11. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem kontak@gluckbaby.plw treści wiadomości podając numer Zamówienia.
12. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
13. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Zamówione Produkty w stanie wolnym od wad. Sprzedawca prowadzi również sprzedaż Produktów z drobnymi wadami, w takim jednak przypadku informacja o wadzie i jej opis zawarte są każdorazowo w opisie takiego Produktu.
14. Sprzedawca potwierdzi Zamówienie złożone przez Klienta, poprzez wskazanie za pośrednictwem Witryny po wyborze przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Zamówienia, w postaci:
a) danych Sprzedawcy, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Sprzedawcy
b) danych Klienta;
c) numeru Zamówienia;
d) listy Produktów będących przedmiotem Zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi;
e) kwoty łącznej netto oraz brutto oraz wybrany sposób i termin zapłaty;
f) całkowitej wartości Zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami;
g) sposobu oraz terminu dostawy;
h) informacji o prawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy;
i) link do pobrania pliku ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
j) linków do stron zawierających:
stosowaną procedurę rozpatrywania reklamacji;
opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe lub inne koszty;
15. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione produkty:a. przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia,
b. płatność online za pośrednictwem Systemu PayU płatności online. W przypadku odrzucenia transakcji prosimy o bezpośredni Kontakt z Payu za pomocą maila: pomoc@payu.pl lub pod numerem tel. w godz. +48 61 630 60 05 w dni robocze w godzinach 8.00-20.00
c. płatność gotówką lub karta płatniczą przy odbiorze osobistym w siedziebie firmy w godzinach 8.00-16.00
16. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayU oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.platnosci.pl. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym w Witrynie.

5. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

W przypadku braku płatności lub potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę w ciągu 2 dni Roboczych, zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedawcy,
b) w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu PayU- w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,
c) w przypadku płatności przy odbiorze osobistym - w chwili, gdy Sprzedawca otrzyma Zamówienie Klienta.
3. W chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Klient otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie                                                                                                                   4. Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta
5. Po wysłaniu do Klienta zamówienia są doręczane, w zależności od wybranego sposobu wysyłki, w czasie:
a) Kurier: do 2 Dni Roboczych,
b) Poczta Polska priorytet: 3-5 Dni Roboczych,
c) odbiór osobisty: 1-2 Dni Robocze.
5. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez Kontakt ze Sklepem pod adresem kontakt@glik.pl
6. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem kontakt@glik.pl
7. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego .
Jeśli w magazynie Sklepu zabraknie Produktu lub Produktów objętych Zamówieniem Klienta, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub Kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego Produktu, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.
8. W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.
9. Jeśli w sytuacji opisanej w 5 ust. 7 powyżej i zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sprzedawca.
10. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku Produktu w magazynie lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji Zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego Zamówienia. Jeśli zapłata za Produkt nastąpiła z góry – Sprzedawca zwróci Klientowi należność za Produkt niezwłocznie po anulowaniu Zamówienia.
11. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w 5 ust. 7 powyżej, w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
12. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w związku z 5 ust. 7 powyżej , a Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA PRODUKTU

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 i 9 poniżej.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w tym w szczególności:
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
5. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu w stanie niepogorszonym. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może dokonać zwrotu:
podczas odbioru osobistego przesyłki;
po odebraniu przesyłki - poprzez odesłanie takiego Produktu lub Produktów do Sprzedawcy z adnotacją „Odstąpienie”.
7.Bezpośredni koszty zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.
8. Konsument ponosi  odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez Spółkę w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”.
10. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

7. WARUNKI REKLAMACJI

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady Produktu zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
2. Aby złożyć reklamację, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Sprzedawcą pod numerem 516152968  lub pod adres poczty elektronicznej kontak@glik.pl przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego Produktu. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: Glik Sp. z o.o. ul. Podwale 38, 43-300 Bielsko-Biała
3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy przez wskazanego przez Sprzedawcę kuriera, z zastrzeżeniem 7 ust. 5. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. W przypadku, gdyby w wyniku zmiany państwa położenia Produktu, koszty dostarczenia wadliwego Produktu do Sprzedawcy były wyższe, niż gdyby Produkt pozostał w państwie pierwotnego dostarczenia Produktu, Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dostarczenia wadliwego Produktu do Sprzedawcy do wysokości obliczonej według stawek dostarczenia Produktu obowiązujących na terenie państwa pierwotnego dostarczenia Produktu.
6. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedawca niezwłocznie odeśle Produkt Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.
7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. DANE OSOBOWE

1. Sprzedawca na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia Konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.
2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów i usług Sprzedawcy. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sprzedawcy lub jego partnerów.
3. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon Kontaktowy, nr NIP,…….
4. Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej.
5. Sprzedawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych.
6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia.
7. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.
9. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Sklep na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki cookies (link).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej lub Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje w odniesieniu do Zamówień złożonych po dniu 01.10.2016
5. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:
a) ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;
b) dostęp do sieci Internet;
c) przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies,
d) do odbierania wiadomości poczty elektronicznej - posiadanie Konta i adresu poczty elektronicznej.
6. Sprzedawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Sklepu, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.
7. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Sprzedawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach rejestracji.
8. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na Sklepie informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów którzy dokonali rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Korzystanie z Konta przez Konsumenta wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych Sprzedawcy przed jej wejściem w życie.
9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Sklepu następujących treści:
a) powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub przeciążenie,
b) naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (usługi Konta w Sklepie) poprzez usunięcie Konta założonego w ramach rejestracji.
11. Sprzedawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, naruszania Regulaminu przez Klienta, braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Konsumenta w terminie 30 dni od powiadomienia o zmianie.
Załączniki:

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.
Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Załącznik 1.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

 

Załącznik 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-Adres konsumenta(-ów)

-Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

zamknij

Proszę czekać

... ładuję dane ...